Finanțări nerambursabile pentru activități non profit, la Primăria Piatra Neamț

Admin
de Admin februarie 28, 2019 13:28

Primăria Piatra Neamț informează pe cei interesați că pot participa pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra-Neamţ, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2019, sume alocate pentru domeniile de activităţi corespunzatoare celei de-a doua sesiuni de depunere de proiecte:

 1. Autoritatea finanţatoare: Municipiul Piatra-Neamţ, cu sediul în Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, judeţul Neamţ, codul fiscal 2612790, tel. 0233/218991, fax.0233/215374, e-mail: [email protected], [email protected], web: www.primariapn.ro
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 3. Perioada de finanţare: mai – august 2019.
 4. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

 

Nr. crt. Domenii de finanţare Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile Buget alocat
1. Cultură – organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;

– organizarea de expoziţii de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

– punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;

– editarea de cărţi şi publicaţii;

– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;

95.000 lei
2. Social – activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii;

– campanii de promovare a sănătăţii (antitutun, antialcool, antidrog);

– campanii de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

– campanii de informare şi educare a tinerilor in domeniul « educaţia pentru sănătate ».

20.000 lei
3. Educaţie civică – realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;

– creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice;

– intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţămant şi alţi actori sociali;

– promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari;

– conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

– creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

10.000 lei
4. Protecţia mediului – organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamţ: întalniri, concursuri, expoziţii şi alte activităţi directe conexe protecţiei mediului;

– organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi;

– elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, produse şi materiale multimedia, cataloage etc). Activităţile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educaţia pentru mediu.

5.000 lei
5. Activităţi pentru tineret Activităţile care au la bazã urmãtoarele principii generale:

-elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
-asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publicã şi încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãţilor individuale sau de grup;
-sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viaţa economicã, educaţionalã şi culturalã a ţãrii;
-stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
-stimularea mobilitãţii în rândul tinerilor;
-stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

10.000 lei
6. Sport Promovarea sportului

– dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional (ex. cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire);

– asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere);

– atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi de practicare a sportului pentru sănătate şi recreere;

– menţinerea şi valorificarea tradiţiilor în domeniul sportului.

130.000 lei
TOTAL   270.000 lei

Notă :  activităţile enumerate nu au caracter limitativ

Atenţie ! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, constituit conform Ordonanţei nr. 2/2008, reprezentând un procent de 5% din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile în domeniul cultural este de 4.750 lei.

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului.

Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cât acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.

5.Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile:

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

 • solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu statut de asociaţie, fundaţie, organizatie nonprofit de interes general constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege sau să fie persoană fizică care să prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional;
 • solicitantul trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în documentele statutare;
 • fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10% din costurile totate ale proiectului, în numerar;
 • solicitantul trebuie să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;
 • să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;
 • solicitantii trebuie să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă;
 • programele şi proiectele sunt de interes public local;
 • programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii oraşului Piatra-Neamţ (la nivel naţional şi internaţional).

6. Unde şi cum se depun cererile de finanţare:

Proiectele trebuie să îndeplineacă prevederile Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local și pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Registratura instituției, în plic, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, judeţul Neamț, parter. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 29 martie 2019, ora 14:00, conform Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Documentele de eligibilitate trebuie îndosariate, sa fie în dublu exemplar și în format electronic. Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titul proiectului și domeniul de aplicabilitate. Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 01-12 aprilie 2019.

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primariei municipiul Piatra-Neamț, Serviciul Comunicare, telefoane 0233/218991 int. 268, 0748146808 şi de pe site-ul instituţiei www.primariapn.ro, secţiunea Comunicări – Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local.


Admin
de Admin februarie 28, 2019 13:28
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget