Amenzi de 387.000 lei aplicate de inspectorii ITM Neamţ în luna septembrie

Admin
de Admin octombrie 12, 2018 12:08

În perioada 01-30.09.2018, activitatea ITM Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

În această perioadă, s-au efectuat 255 controale, ocazie cu care s-au constatat 277 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 118 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 387.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

6 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 79 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 73 de sancţiuni contravenţionale, in cuantum de 16.500 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 5 evenimente de muncă: 5 cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă).

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 176 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 45 sancţiuni contravenţionale, din care 17 amenzi în cuantum de 371.000 lei și 28 avertismente, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor si  Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011.

La 12 angajatori, au fost depistate 18 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 12 măsuri şi s-au aplicat 12 amenzi în valoare de 360.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii septembrie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost dispuse 35 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. A fost aplicată o amendă în valoare de 5.000 lei şi 2 avertismente contravenţionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

I. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 18.09.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ   s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • Hotărârea nr. 658 din 29 august 2018 pentru completarea anexei nr. 1 la <LLNK 12003 264 23 3;1   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1884/2018 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniți

 II. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Săptâmana Europeana – Campanie Europeana pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2018-2019 „locuri de muncă sănătoase prin  managementul substanțelor  periculoase”

Acțiunea se desfășoară în perioada aprilie – decembrie 2018, în toate judeţele, la angajatori din toate domeniile de activitate, care utilizează substanţe periculoase la locurile de muncă, şi cuprinde mai multe etape.

Cu ocazia acţiunilor de control întreprinse în perioada 02.07-07.09.2018, au fost verificaţi 6 angajatori. Pentru nerespectarea prevederile legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform tematicii de control, au fost aplicate 2 amenzi in valoare de 9.000 lei  şi  12 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 14 măsuri.

În data de 20 septembrie 2018, în sala de sedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, a fost organizată o şedinţă de informare şi conştientizare a angajatorilor pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa substanţelor periculoase.

În cadrul acestei întâlniri, angajatorii au fost îndrumaţi cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase prezente la locurile de muncă şi despre creşterea gradului de conştientizare referitor la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase.

Au fost prezenţi 15 participanţi.

III. Acţiunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor

În luna septembrie 2018, acţiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, în cadrul Campaniei naţionale “O zi pe săptămână”, s-au desfăşurat în unităţile care au ca obiect de activitate colectarea deşeurilor nepericuloase CAEN 3811, recuperarea materialelor reciclabile CAEN 3832 şi extracţia pietrişului şi nisipului CAEN 812, precum şi în domeniul prestărilor de servicii,  în datele de 5,12, 19  şi 26 septembrie 2018.

Au fost verificaţi 47 angajatori care desfăşurau activităţi în domeniile mai sus menţionate, 5 angajatori au fost depistaţi că practicau munca nedeclarată. Au fost dispuse 39 măsuri de remediere.

Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare de 120.000 lei,  pentru 6 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare şi un avertisment.

IV. În perioada 24-28.09.2018, în cadrul Campaniei naţionale privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în domeniile prevăzute la art.13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin munca în aceste domenii”, inspectorii de muncă au verificat 20 de beneficiari.

Cu prilejul verificărilor, inspectorii de muncă au constatat următoarele deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă:

Beneficiarul nu a înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

De asemenea, nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la timpul de muncă, plata remuneratiei,  modul de completare a registrului de evidenţă a zilierilor cu domeniul de activitate conform Codului CAEN şi locaţia unde desfăşoară activitatea.

Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi au fost dispuse 15 măsuri. La 5 beneficiari au fost  aplicate  sancţiuni contravenţionale din care 4 avertismente (Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi 1 amendă în cuantum de 1500 lei (Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare).

 

V. Acţiunea nr. 24 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoaşterea prevederilor legale

În data de 18 septembrie 2018, la sediul Prefecturii a avut loc lansarea celei de-a doua etape a campaniei “Informare acasă! Siguranţă în lume!,  organizată la nivel naţional de Ministerul Românilor de Pretutindeni. La aceasta sedinţă au fost dezbatute aspecte legate de riscurile la care se expun românii care pleacă în altă ţară pentru a-şi găsi  un loc de muncă mai bine plătit şi care, din lipsă de informare, ajung de multe ori să fie exploataţi sau traficaţi. La evenimentul de lansare a participat ministrul Românilor de Pretudindeni, Natalia Elena Intotero, care a explicat mecanismul campaniei, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate din judeţ. Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a participat Petronela Cătălina Mîndrila, inspector șef adjunct relaţii de muncă, care a prezentat un material legat de tema dezbaterii.

Începând cu data de 05.03.2018, AGENTUL DE PLASARE efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.   

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligații:

 • să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
 • să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă;
 • să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
 • să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român.

Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

CONTRACTUL DE MUNCĂ

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 • Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă;
 • Verifică cu atenție oferta locului de muncă;
 • Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat;
 • Citește cu atenție clauzele contractului de mediere;
 • NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line;
 • Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE

 • Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere;
 • Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță;
 • Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă;
 • Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație;
 • Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv;
 • Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

Informaţii privind intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate, se regasesc pe site-ul institutiei:

Dă clic pentru a accesa avertisment-munca-in-strainatate.pdf

 VI. În luna septembrie 2018, inspectorii de muncă au participat la 3 şedinţe ale comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizate de 3 angajatori cu peste 50 de lucrători, şedinţe în cadrul cărora a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.


Admin
de Admin octombrie 12, 2018 12:08
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]