Amenzi de 337.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna octombrie

Admin
de Admin noiembrie 14, 2018 12:53

În perioada 1-31 octombrie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

     A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE:

În această perioadă, s-au efectuat 301 controale, ocazie cu care s-au constatat 330 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 165 sancţiuni contravenţionale din care 23 de amenzi în cuantum de 337.500 lei si 142 de avertismente.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

6 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 129 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 123 de sancţiuni contravenţionale, in cuantum de 31.500 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 4 evenimente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă).

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 172 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 42 sancţiuni contravenţionale,   în cuantum de 306.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 13 angajatori, au fost depistate 15 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 13 măsuri şi s-au aplicat 13 amenzi în valoare de 300.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii octombrie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost dispuse 65 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

      B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA OCTOMBRIE:

I. Şedinţa de lucru ITM Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 23.10.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ   s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • Hotărârea nr. 801 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017 12 22 301   0 32>HGH HG nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • Hotărârea nr. 723 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12001 0112 3=1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  <LLNK 12000   156 13 201   0 18>Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,  aprobate prin <LLNK 12001   384 22 311   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 384/2001;

II. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Valente culturale

Campania nationala „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în randul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”   s-a desfasurat in perioada februarie – iunie anul 2018 . In scopul pregătirii tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, s-a considerat necesară continuarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, pe toata perioada anului scolar 2018-2019.

Grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice de la: COLEGIUL TEHNOLOGIC  SPIRU HARET, COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER, LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV, COLEGIUL  NAŢIONAL  “GHEORGHE ASACHI” si  LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “SF. CONSTANTIN ȘI ELENA”.

 

III. Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii–Campanie nationala privind respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste instruirea si informarea lucratorilor in activitatile din domeniul constructiilor

Obiectivele campaniei au fost:

 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor;
 • Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale
 • Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Actiunea cuprinde 3 etape:

 • prima etapă s-a desfășurat în perioada 20–30 martie 2018 şi a constat în informarea partenerilor sociali din județ cu activitate în domeniul construcţiilor privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată.
 • a doua etapă a constat în verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care fac obiectul acțiunii si s-a desfasura în perioada aprilie – octombrie 2018.
 • in etapa a treia se va verifica modul in care angajatorii verificati in etapa anterioară au realizat măsurile dispuse.

 

In luna curentă, s-au desfasurat acţiuni de control cu participarea efectivă și intervievarea lucrătorilor.

In cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controlați 36 angajatori, la care s-au constatat 43 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. Un numar de 31 angajatori au fost sanctionati cu 40 avertismente contravenționale si 2 amenzi in cuantum de 7.500 lei.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiențe:

 • Neefectuarea controlului medical periodic al lucratorilor;
 • Lipsa unei semnalizări de securitate si sănătate in muncă corespunzatoare la locul de muncă;
 • Lipsa balustradelor de protectie pericol de cadere in gol;
 • Lipsa buletinului de măsurători a instalaţiei de punere la pămant pentru echipamentele de muncă electrice utilizate;

IV. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii–Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

În cadrul acestei campanii, în luna curentă s-a desfășurat etapa de  verificare prin acțiuni de control la beneficiarii de lucrări, a respectării dispozițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Au fost controlați 15 deținători de registre de evidentă a zilierilor, la care s-a constatat o deficiența si a fost aplicat 1 avertisment contravențional.

 V. Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului

Obiectivele campaniei au fost:

 • Identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primară a lemnului, în vederea verificăriii modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor;
 • Măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate;
 • Cresterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

În cadrul acestei campanii, în luna curentă a continuat etapa de verificare prin acțiuni de control a respectării dispozițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă la unitatile de prelucrare primara a lemnului.

In cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controlați 11 angajatori, la care s-au constatat 18 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. 11 angajatori au fost sanctionati cu 17 avertismente contravenționale si o amenda in cuantum de 3.500 lei.

In actiunile de control au fost constatate, următoarele deficiente:

 • Lipsă buletinului de măsurători a instalaţiei de punere la pămant pentru echipamentele de muncă electrice utilizate;
 • Lipsă aparatori si dotare conform cărţii tehnice la circulare de tivit si spintecat;
 • Lipsă acordarii echipamentului individual de protecţia a muncii.

VI. Acţiunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă

Acţiunea a avut obiective:

 • Sensibilizarea angajatorilor privind importanţa instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, denumite în continuare instrucţiuni proprii de SSM;
 • Elaborarea unei fişe orientative pentru angajatori privind instrucţiunile proprii de SSM;
 • Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM;
 • Informarea şi conştientizarea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM privind respectarea de către lucrători a obligației de a-și desfășura activitatea în conformitate și cu instrucțiunile proprii de SSM, primite din partea angajatorului;
 • Elaborarea unui ghid orientativ pentru inspectorii de muncă privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM;
 • Informarea inspectorilor de muncă privind verificarea în mod unitar a respectării prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de SSM.

In cadrul acestei acţiuni, la sediul I.T.M. Neamt, a fost organizată in data de 19.10.2018, o intalnire  de lucru la care au participat 18 angajatori si reprezentanţi ai acestora, ocazie cu care au fost prezentate bunele practice  în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă.

VII. În luna octombrie 2018, inspectorii de muncă au participat la 7 şedinţe ale comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizate de 7 angajatori cu peste 50 de lucrători, şedinţe în cadrul cărora a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.

VIII. Noutati legislative

In Monitorul Oficial nr. 941/07.11.2018 a fost publicata Legea nr. 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor( OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania si OG nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei), in  sensul in care angajatorii pot incadra in munca cetateni straini( persoane provenite din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, cu excepţia Confederaţiei Elveţiene), asigurand doar salariul minim brut pe tara garantat in plata ca si pentru cetatenii romani. Exceptia este in cazul lucratorilor inalt calificati, carora trebuie acordat salariul la nivelul de cel putin de doua ori castigul salarial mediu brut pe tara.

Reamintim ca pana la data intrarii in vigoare a Legii nr.247/2018, angajatorii romani aveau obligatia sa acorde cetatenilor straini, salariul mediu brut pe tara.


Admin
de Admin noiembrie 14, 2018 12:53
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Urmăreşte-ne pe facebook!

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.