Activitatea inspectorilor ITM Neamţ în luna mai

Admin
de Admin iunie 13, 2018 12:12

În perioada 1 – 31 mai 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din “Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI:

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 329 controale, ocazie cu care s-au constatat 419 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 122 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 177.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 150 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat 107 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 16.000 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 13 evenimente de muncă: 13 cu incapacitate temporară de muncă ( cădere la acelaşi nivel/de la mica inaltime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulatie/traseu).

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 179 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 15 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 161.500 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 7 angajatori, au fost depistate 8 cazuri de muncă nedeclarată. Au fost dispuse 6 măsuri şi s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 160.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii mai 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost sancţionat 1 angajator cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 66 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

 

     B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA MAI:

I. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 22.05.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • ORDINUL nr. 1931 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate’’;

 

      II. Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completatea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, în perioada 02.04.2018 – 29.06.2018

Acţiunile de control urmăresc în mod special realizarea obiectivelor propuse în această campanie, acestea urmând a fi incluse şi în toate tipurile de control programate la nivelul inspectoratului teritorial de muncă, indiferent de specificul acestora.

Obiectivele campaniei sunt:

 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile art. VII alin. 1 si 2 din OUG nr.82/2017;
 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile art. 13 alin. 2 din HG nr. 905/2017;
 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile HG nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 • Constatarea modificării salariului de bază lunar brut (creştere/diminuare) ca urmare a transferării contribuţiilor sociale de la angajator la angajat realizată prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă sau la contractul colectiv de muncă.

În luna mai au fost verificaţi 179 de angajatori, nu au fost constatate neconformitati si nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea prevederilor susmenţionate.

Urmare acestei campanii, in luna mai s-au înregistrat 17 contracte colective de muncă şi 5 acte adiţionale la acestea .

 

     III. Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice „BUFET EXPRES, RESTAURANT FAST – FOOD, PIZZERIE”

Obiectivele Campaniei au fost :

 • Identificarea angajatorilor care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice -bufet expres, restaurant fast – food, pizzerie, care utilizează muncă nedeclarată şi încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea şi suspendarea contractului individual de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice bufet expres, restaurant fast – food, pizzerie, a prevederilor legale;
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare;
 • Creşterea gradului de conştientizare, atât a angajatorilor, cât şi a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum: cădere la acelaşi nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare, arsuri,tăieturi.

În cadrul campaniei, au fost verificaţi un număr de 39 de agenţi economici. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-au constatat 74 deficienţe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora. S-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 41.500 lei, în domeniul relaţiilor de muncă şi 42 de sancţiuni contravenţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost identificaţi 2 angajatori la care prestau activitate 2 persoane fără forme legale de angajare.

Deficienţe identificate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat;
 • Angajatorul nu respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru;
 • Angajatorul nu face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale;
 • Angajatorul nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru;
 • Angajatorul nu respectă termenul legal de transmitere în REVISAL, data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă;
 • Angajatorul nu face dovada comunicării atribuţiilor prevăzute în fişa postului către toţi salariaţii îndreptăţiţi.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • Lipsa semnalizării de securitate şi sănătate în muncă;
 • Instruirea insuficientă a lucrătorilor;
 • Lipsa controlului medical periodic;
 • Nu s-au desemnat lucrătorii care aplică măsuri de prim ajutor şi lipsa trusei medicale pentru acordarea primului ajutor;
 • Neverificarea (lipsa buletinului) instalaţiilor electrice privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru toate echipamentele de muncă şi activităţile desfăşurate;
 • Nu s-au identificat şi evaluat toate riscurile de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă;
 • Lipsa mijloacelor pentru aşezarea lucrătorilor care lucrează în poziţie ortostatică;
 • Lucrătorii desemnaţi să acorde primul ajutor nu sunt instruiţi adecvat pentru a dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare a acţiona în caz de nevoie.

    IV. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

A fost finalizată Campania națională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale” ce s-a desfășurat în perioada februarie – iunie anul 2018.

Campania a vizat, anul acesta, elevii şi cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic “Miron Costin” Roman, Colegiului Tehnic “Danubiana” Roman, Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman, Liceului Tehnologic “Vasile Sav” Roman si Liceului National Roman Voda.

În cadrul acestui proiect au fost implicați 12 profesori și au participat un număr de 374 elevi.

Câștigatorii concursului judetean „ Stiu si aplic – SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BANCILE ȘCOLII” au participat, în perioada 18 mai – 20 mai 2018, la concursul național care s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din laşi, unde  103 echipe s-au intrecut pentru premiile puse in joc. Elevi ai Colegiului Tehnic “Danubiana” Roman, s-au clasat pe un loc merituos V, la sectiunea ,,liceu tehnologic – ciclu superior’’.

     V. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare

În cadrul acestei campanii, în luna curentă s-a desfășurat etapa de  verificare prin acțiuni de control la beneficiarii de lucrări, a respectării dispozițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Au fost controlați un număr de 8 deținători de registre de evidentă a zilierilor, la care   s-au constatat un număr de 3 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • beneficiarii nu acorda echipament individual de protectie zilierilor;
 • beneficiarii nu asigura instruirea zilierilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

      VI. Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de combatere a stresului la locul de muncă

Obiectivele acţiunii:

Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale prin:

 • fundamentarea unei metode de identificare şi evaluare a riscurilor psihosociale;
 • identificarea măsurilor generale de prevenire / reducere a factorilor psihosociali de risc, generatori ai stresului la locul de muncă;
 • elaborarea unui proiect de act normativ naţional care să recunoască stresul profesional şi să stipuleze un minim de cerinţe pentru prevenirea acestuia şi protecţia lucrătorilor.

Această acţiune se desfăşoara în trimestrele I – IV 2018, la nivelul tuturor inspectoratelor, fiind implicate unităţi din urmatoarele domenii de activitate: sănătate, educaţie şi administraţie locală. În data de 10 mai, ora 9:30 în sala de sedințe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț a avut loc o întâlnire cu 17 reprezentanţi ai unităţilor implicate în derularea acţiunii.

Cu această ocazie, au fost abordate urmatoarele aspecte: motivele, scopul și modul de desfășurare al acțiunii, distribuirea chestionarelor de opinie, explicarea modului de completare al acestora, precum si legislatia aplicabila.

 

     VII. Acţiunea nr. 14 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă pentru menținerea „locurilor de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Obiectivele  acţiunii

 • promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii sănătoase;
 • prevenirea problemelor de sănătate pe parcursul vieții profesionale;
 • conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă;
 • conștientizarea lucrătorilor vârstnici asupra riscurilor la care se expun ca urmare a scăderii lipsei de atenție și a rutinei la locul de muncă;
 • încurajarea schimbului de informații și bune practici.

 

Acțiunea este adresată  angajatorilor și lucrătorilor angajați (manageri, conducători ai locurilor de muncă, personal de execuție care se încadrează în categoria persoanelor vârstnice, 50 – 65 ani), din sectorul public și privat care desfăşoară activități în următoarele domenii de activitate: comerț cu ridicata și amănuntul, învățământ, sănătate, industria textilă, producția de piese și accesorii pentru autovehicule, agricultură, industria metalurgică, construcții, industria alimentară și colectarea și tratarea deșeurilor.

In luna mai, au fost selectați angajatorii care vor constitui grupul țintă al acțiunii, iar în data de 22 mai, în sala de sedințe a inspectoratului, a fost organizată o întâlnire cu 7 reprezentanti ai angajatorilor, pentru informarea și conștientizarea acestora.

Cu aceasta ocazie, au fost instruiți în privința  completării corecte a chestionarelor dar și au fost dezbatute aspecte privind:

 • promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii sănătoase;
 • prevenirea problemelor de sănătate pe parcursul vieții profesionale;
 • conștientizarea și consultarea angajatorilor, cat și a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă în contextul îmbătrînirii forței de muncă;
 • conștientizarea lucrătorilor vîrstnici asupra riscurilor la care se expun ca urmare a scăderii lipsei de atenție a rutinei la locul de muncă;
 • încurajarea schimbului de informații și bune practici.

 

     VIII. Acţiunea nr. 18 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50-249 lucrători)

Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderi mijlocii, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.

Acţiunea de monitorizare se desfăşoară la nivel național, în perioada ianuarie-decembrie 2018 .

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, au transmis  Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate și sănătate în muncă  la un număr de 87 de intreprinderi mijlocii  avand un numar total de 12.472 lucratori si la 13 intreprinderi mici cu un numar de 486 lucrători.

     IX. Acţiunea nr. 25 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, cu privire la condiţiile de angajare şi la drepturile pe care le au ca lucrători în România

 

În data de 15 mai 2018, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, a fost organizată, împreună cu Biroul pentru Imigrari al judetului Neamt, o sedinta de informare si constientizare a angajatorilor.

La această întâlnire au participat inspectorul șef al ITM Neamț, inspectorul sef adjunct in domeniul relațiilor de muncă, inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă, un reprezentant al Biroul pentru Imigrari al județului Neamț și un număr de 20  angajatori, reprezentanți ai acestora și alte persoane interesate.

In cadrul acestei sedințe de lucru au fost dezbătute aspecte legate de condițiile în care străinii non UE pot presta activități lucrative pe teritoriul României, drepturile și obligațiile ce le revin angajatorilor, cât și angajaților, riscurile la care se expun în situația utilizării cetățenilor străini pentru activități lucrative, fără respectarea prevederilor legale.

În vederea înţelegerii şi aplicării corecte a Iegislaţiei incidente în materie, au fost reamintite principalele obligaţii legale pe care le are angajatorul sau angajatul străin posesor al unui drept de şedere temporară pentru studii în România:

 • Ordonanţa nr. 25/2014, prin prevederile art. 3, alin. (2), reglementează categoriile
  de străini pentru care nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, iar la aliniatul (3) al aceluiaşi articol, prevede limitativ pentru străinii titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii faptul că aceştia pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul Romaniei, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore/zi şi fără a fi necesară obţinerea avizului de muncă de la Inspectoratul General pentru imigrări;
 • Angajatorul care are încadrat în muncă un străin aflat la studii pe teritoriul
  României, are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile, copia contractului individual de muncă şi a permisului de şedere pe teritoriul României, orice modificare a acestuia, precum şi încetarea , după caz. ContractuI individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau determinată, dupa caz;
 • Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vărsta de 15 ani este interzisă;
 • Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

      X. Acţiunea nr. 28 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, cu privire la prevederile legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor

În data de 02.05.2018, începând cu ora 10, la Scoala Gimnazială nr. 3 Piatra Neamț, a avut loc o întâlnire a secretarilor din cadrul Cercului Pedagogic nr. 1 cu reprezentanți din cadrul ITM Neamț.

În cadrul acestei sedințe au fost dezbatute aspecte legate de prevederile legale în baza carora se încheie contractul individual de muncă,  înregistrarea și prelucrarea informatică a contractelor de muncă în aplicația Revisal.

La ședință au fost prezenți un număr de 53 secretari de școli.

     XI. În luna mai 2018, inspectorii de muncă au participat la 1 şedinţa a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizata de 1 angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţa în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.


Admin
de Admin iunie 13, 2018 12:12
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget