Activitatea inspectorilor ITM în luna iunie

Admin
de Admin iulie 11, 2018 12:54

În perioada 1 – 30 iunie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

        A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IUNIE:

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 290 controale, ocazie cu care s-au constatat 367 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 120 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 216.600 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 105 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat in total 94 de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi  în cuantum de 21.500 lei și 89 de avertismente contraventionale.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 12 evenimente de muncă: 12 cu incapacitate temporară de muncă ( cădere la acelaşi nivel/de la mica inaltime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de circulatie/traseu).

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ (RM)

11 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 184 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 26 sancţiuni contravenţionale, din care 12 amenzi în cuantum de 195.100 lei și 14 avertismente, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 7 angajatori, au fost depistate 10 cazuri de muncă nedeclarată: 9 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare, 1 persoana depistata a cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Au fost dispuse 7 măsuri şi s-au aplicat 7 sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în valoare de 180.000 lei si 1 avertisment contraventional.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iunie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionati 3 angajatori cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 81 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

 

      B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IUNIE:

 

  1. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19.06.2018, ora 11:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

  • G. nr. 360 din 24 mai 2018 pentru aprobarea <LLNK 12018 0120 341   0 20>Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”;
  • Contractul Colectiv de Munca la nivel de Grup de Unitati din Ministerul Afacerilor Interne, inregistrat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nr. 4158/25.04.2018;
  • G. nr. 365 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament  între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea  egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea  violenţei domestice pentru perioada 2018-2021.

 

  1. Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completatea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, în perioada 02.04.2018 – 29.06.2018

Obiectivele campaniei au vizat verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile art. VII alin. 1 si 2 din OUG nr.82/2017, art. 13 alin. 2 din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor și, de asemenea, H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Inspectorii de muncă au verificat, în perioada 02.04.2018 – 29.06.2018, 485 de angajatori, la 4 dintre angajatorii verificaţi fiind aplicate  sancţiuni contravenţionale in cuantum de 600 lei, pentru nerespectarea H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

III. Acţiunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor

In luna iunie 2018, actiunile de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată s-au desfășurat în unitățile care au ca obiect de activitate cod CAEN 310 –fabricarea de mobilă și respectiv cod CAEN 4759- comerțul cu amănuntul al mobilei, în datele de 5,19,  si 26 iunie 2018.

Au fost controlați 40 angajatori. Cu ocazia controalelor, au fost dispuse 31 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un angajator a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 lei, pentru încălcarea altor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă.

Cu prilejul verificarilor, inspectorii de muncă au constatat următoarele neconformitați:

Angajatorul nu respecta dispozițiile legale referitoare la obligația de a ține la locul de munca evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de muncă aceasta evidența, ori de cate ori se solicita acest lucru;

De asemenea, nu a fost completat regulamentul intern la nivel de unitate cu toate elementele prevazute la art. 242 din Legea nr. 53/2003, republicata – Codul muncii,  dosarul personal al fiecarui salariat, cu cel putin actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de muncă, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru;

Nu se respecta obligaţia de a pastra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care presteaza activitate in locul de muncă organizat de către angajator si nu se respecta dispoziţiile legale referitoare la contractul de muncă cu timp parţial, respectiv nu a specificat programul de lucru si condiţiile in care se poate modifica acesta.

 

IV. Acţiunea nr. 12 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu timp parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

Cu prilejul verificarilor, în perioada 18.06.2018 – 29.06.2018, inspectorii de munca au verificat 53 de angajatori, constatând următoarele deficiențe în domeniul relaţiilor de muncă:

Angajatorul nu a încheiat contract individual de muncă, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat, nu a transmis raporturile de muncă in registrul general de evidenţă a salariatilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat si nu respecta prevederile privind înregistrarea și transmiterea incetarii contractelor individuale de munca in registrul general de evidenţa a salariatilor.

De asemenea, nu se respectă dispoziţiile legale referitoare la obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului  de lucru, nu se face dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă al acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale si nu se respectă termenul legal de transmitere în REVISAL, data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

La 14 dintre angajatorii verificati au fost  aplicate  sancţiuni contravenţionale in cuantum de 22.100 lei.

 

V. Acţiunea nr. 19 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă

Acţiunea se desfăşoară în toate inspectoratele teritoriale de muncă,  în perioada trim. I – IV 2018. În cadrul acestei acțiuni, Inspecţia Muncii îşi propune să elaboreze instrumente destinate atât angajatorilor, în special din intreprinderile mici si mijlocii, cât şi inspectorilor de muncă, astfel încât să contribuie la implementarea unui mod de abordare unitar a cerinţelor legale referitoare la instrucţiunile proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sanatate in munca.

Astfel, în cadrul acestei acţiuni au fost elaborate două instrumente:

1) Fişă orientativă privind instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă – pentru angajatori;

2) Ghid orientativ privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă – pentru inspectorii de muncă.

In luna iunie, au fost definitivate de către Grupul central de lucru din cadrul Inspectiei Muncii, cele 2 documente, respectiv fișa și ghidul, transmițându-se forma finală către inspectoratele teritoriale de muncă, în vederea informării inspectorilor de muncă, în privința acestora.

 

VI. Acţiunea nr. 26 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de conştientizare şi control a factorilor interesaţi, cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă şi efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În data de 12 iunie 2018, în sala de sedințe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, a fost organizată o sedință de informare și conștientizare a angajatorilor.

La această întâlnire au participat  inspectorul șef adjunct relații de muncă, inspectori de muncă din cadrul compartimentului contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă, un inspector din cadrul serviciului control securitate si sănătate în muncă, și 34  angajatori, reprezentanți ai acestora și alte persoane interesate.

In cadrul acestei ședințe de lucru au fost dezbătute aspecte legate de respectarea din punct de vedere al relațiilor de muncă cât și al securității și sănătății în muncă a prevederilor Legii nr. 279/2005, republicată, privind ucenicia la locul de muncă, a Legii nr. 270/2017- legea prevenirii și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

 

VII. Acţiunea nr. 30 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, cu privire la activitatea de înregistrare a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de aplicare a acesteia

În data de 12.06.2018, începând cu ora 9:30, la sediul I.T.M. Neamţ, a avut loc o ședință de informare și constientizare, la care cei 34 reprezentanți ai angajatorilor au fost informaţi cu privire la obligatiile ce le revin din punct de vedere al relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, conform Legii nr. 52/2011- privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

VIII. În luna iunie 2018, inspectorii de muncă au participat la 1 şedinţa a comitetului de securitate şi sănătate în muncă organizată de 1 angajator cu peste 50 de lucrători, şedinţa în cadrul căreia a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.


Admin
de Admin iulie 11, 2018 12:54
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns