276 de controale şi amenzi de 47.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna aprilie

Admin
de Admin mai 16, 2018 13:45

În perioada 01.04.2018 – 30.04.2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din „Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE:

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 276 controale, ocazie cu care s-au constatat 356 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 140 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 47.500 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

9 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 131 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat 129 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 16.000 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 9 evenimente de muncă : 9 cu incapacitate temporară de muncă ( alunecare/împiedicare/dezechilibrare urmată de cădere la acelaşi nivel sau pe scări, agresiune în timpul serviciului, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, stări de rău la locul de muncă) .

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 145 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 11 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 31.500 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată şi ale H.G. nr.905/2017.

La 4 angajatori, au fost depistate 4 cazuri de muncă nedeclarată, astfel: pentru o persoană angajatorul nu a încheiat forme legale de angajare, pentru 2 persoane depistate, contractele individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 1 persoana a fost depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp partial. Au fost dispuse 4 măsuri şi s-au aplicat 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 30.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii aprilie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionaţi 3 angajatori cu avertisment contravenţional şi au fost dispuse 87 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus menţionat.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE:

 

 1. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 17 aprilie 2018, ora 11:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • LEGEA nr. 86 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011 52 13 201   0 17>Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri publicată în MO nr. 313/10.04.2018;
 • LEGEA nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă publicată în MO din 02/04/2018;
 • HOTĂRÂREA nr. 153/29.03.2018 din 29 martie 2018 pentru aprobarea <LLNK 12018 0120 321   0 20>Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în <LLNK 12017   153 12 214   0 40>anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială” publicată în MO  din 30.03.2018;
 • LEGEA nr. 88 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea <LLNK 12017 53180 301   0 46>OUG OUG nr. 53/2017  pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003     0923 2B1   0 32>Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  publicată în MO din 10.04.2018
 1. Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completatea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, în perioada 02.04.2018 – 29.06.2018

Acţiunile de control urmăresc în mod special realizarea obiectivelor propuse în această campanie, acestea urmând a fi incluse şi în toate tipurile de control programate la nivelul inspectoratului teritorial de muncă, indiferent de specificul acestora.

Obiectivele campaniei sunt:

 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile art. VII alin. 1 si 2 din OUG nr.82/2017;
 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile art. 13 alin. 2 din HG nr. 905/2017;
 • Verificarea modului în care angajatorii au respectat prevederile HG nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 • Constatarea modificării salariului de bază lunar brut (creştere/diminuare) ca urmare a transferării contribuţiilor sociale de la angajator la angajat realizată prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă sau la contractul colectiv de muncă.

În luna aprilie au fost verificaţi 122 de angajatori, nu au fost constatate neconformitati si nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea prevederilor susmenţionate.

 

III. Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

În perioada 19.02.2018 – 30.04.2018 s-a desfaşurat Campania la nivel naţional privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari.

Obiectivele Campaniei sunt :

 • Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referinţă;
 • Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală “Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor.
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorii detaşaţi pe teritoriul României şi pentru lucrătorii detaşaţi de pe teritoriul României.

Grupul ţintă:

-societăţile   care   desfăşoară   „Activităţi   de   contractare,   pe   baze   temporare,   a personalului, conform codului CAEN 7820″;

În cadrul campaniei, au fost verificaţi un număr de 4 agenţi de muncă temporară şi 2 utilizatori. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-au constatat 12 deficienţe, astfel: în domeniul relaţiilor de muncă  10 , în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 2, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea acestora. S-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 1.500 lei, în domeniul relaţiilor de muncă.

Deficienţe identificate în domeniul relaţiilor de muncă:

 • nerespectarea de către utilizator a dispoziţiilor privind repausul săptămânal;
 • nerespectarea de către utilizator a dispoziţiilor privind prestarea activităţii în zilele de sărbătoare legală;
 • nerespectarea de către utilizator a dispoziţiilor referitoare la completarea dosarelor de personal cu documente care atestă calificarea salariaţilor;
 • nerespectarea de către agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind repausul săptămânal;
 • nerespectarea de către agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind prestarea activitaţii în zilele de sărbătoare legală;
 • nerespectarea de către agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind repartizarea timpului de muncă;
 • nerespectarea de către agentul de muncă temporară a dispoziţiilor privind durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore,urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Deficienţe identificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • lucratorii nu utilizează echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie de către utilizator;
 • nerespectarea de către utilizator a dispoziţiilor referitoare la semnalizarea în zona de circulaţie a mijloacelor de transport intern (motostivuitoare).
 1. Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În data de 19.04.2018, la Colegiu Tehnic “Miron Costin” Roman,  s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursului „Ştiu şi aplic! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”, în cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”.

În data de 27 aprilie 2018, la sediul inspectoratului, cu prilejul Zilei internaţionale a securităţii şi sănătăţii  în muncă, au fost premiaţi câştigătorii concursului „ Ştiu şi aplic! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII!”

Câştigătorii concursului judeţean vor participa, în perioada 18.05.-20.05.2018, la concursul naţional care se va desfăşura la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  laşi.

 1. Acţiunea naţională “Asta Vreau Eu!” (AVE)

Proiectul pilot AVE “Asta Vreau Eu!” este un proiect de educare privind securitatea şi sănătatea în muncă şi de orientare în carieră a elevilor susţinut de către Inspecţia Muncii, Inspectoratele Şcolare şi Agenţii Economici. Acest proiect vine in completarea proiectului naţional „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” (destinat elevilor din liceele şi şcolile profesionale) care se deruleaza de mai bine de 10 ani şi se adresează, in primul rand, elevilor din şcoala gimnazială, dar şi profesorilor şi părintilor, promovand prin acţiunile sale, valorile Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, oferind elevilor informaţiile necesare pentru o alegere in cunoştinţa de cauza a drumului profesional.

Judeţul Neamţ este unul dintre cele 10 judeţe din ţară in care se derulează, in acest an, acest proiect. În luna aprilie, s-au selectat cele doua şcoli participante şi s-a încheiat protocolul de colaborare între ISJ Neamţ şi ITM Neamţ. S-au contactat  reprezentanţii şcolilor participante, Şcoala Gimnazială “Ioan Luca” din Farcaşa şi Liceul “Mihail Sadoveanu” din Borca, pentru prezentarea proiectului, selectarea profesorilor participanţi şi stabilirea modalităţilor de colaborare între inspectorii de muncă nominalizaţi şi cadrele didactice. Au fost încheiate protocoale de colaborare între unităţile şcolare si partenerul economic care susţine acest proiect. Proiectul va continua pe tot parcursul anului 2018.

 

 1. Acţiunea nr. 21 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor, cu privire la beneficiile muncii declarate şi dezavantajele muncii nedeclarate.

În data de 24 aprilie 2018, la sediul Complexului de Servicii Elena Doamna Piatra Neamţ, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Protecţie Socială şi Protecţia Copiilor, a fost organizată, împreună cu această instituţie, o sedinţă de informare şi conştientizare a adolescenţilor din cadrul acestui complex, cu privire la: accederea pe piaţa muncii într-un mod responsabil şi informat, riscurile implicate de munca fără forme legale. De asemeni inspectorii de muncă le-au explicat tinerilor caracteristicile contractului individual de muncă, durata programului de muncă normal şi legal, vârsta legală pentru încheierea unui contract individual de muncă, căi de rezolvare a conflictelor la locul de muncă, condiţii de muncă legale în străinătate.

Acţiunea de prevenire şi informare a fost iniţiată de ITM Neamţ în cadrul unei campanii ample prilejuite de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) prin care se promovează la nivel mondial prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale.

 

VII. Acţiunea nr. 22 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor, cu privire la aplicarea legislaţiei naţionale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

În data de 18.04.2018, la sediul Inspectoratului de Muncă Neamţ, a avut loc o sedinţă de informare şi conştientizare, la care 11 reprezentanţi ai angajatorilor au fost informaţi cu privire la aplicarea legislaţiei naţionale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul de prestaţii de servicii transnaţionale.

 

VIII. Acţiunea nr. 24 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoaşterea prevederilor legale.

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de plasare forţă de muncă în străinătate, poate fi desfăşurată numai de un agent de plasare a forţei de muncă, persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligaţii:

 • să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul;
 • să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
 • să încheie cu solicitanţii locurilor de muncă contracte de mediere;
 • să efectueze activităţile de mediere şi plasare în mod gratuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE efectuează în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe.

Informaţii privind intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate, se regăsesc pe site-ul instituţiei noastre : http://www.itmneamt.ro/ghiduri/avertisment-munca-in-strainatate.pdf

 IX. Acţiunea nr. 25 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, cu privire la condiţiile de angajare şi la drepturile pe care le au ca lucrători în România.

În perioada 23-29 aprilie 2018, reprezentanţi ai ITM Neamţ împreună cu reprezentanţi ai Biroului Imigrari Neamţ au efectuat vizite de informare la unităţi de învăţământ din Piatra Neamţ, la care studiază elevi cetăţeni străini. Informarea a avut ca obiect, cadrul legal în care se stabilesc obligaţiile angajatorului cât şi ale străinului angajat :

 • OUG 194/2002 privind regimul străinilor în Romania, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003- Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înţelegerii şi aplicării corecte a Iegislaţiei incidente în materie, reamintim principalele obligaţii legale pe care le are angajatorul sau angajatul străin posesor al unui drept de şedere temporară pentru studii în România:

 • Ordonanţa nr. 25/2014, prin prevederile art. 3, alin. (2), reglementează categoriile
  de străini pentru care nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, iar la aliniatul (3) al aceluiaşi articol, prevede limitativ pentru străinii titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii faptul că aceştia pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul Romaniei, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore/zi şi fără a fi necesară obţinerea avizului de muncă de la Inspectoratul General pentru imigrări;
 • Angajatorul care are încadrat în muncă un străin aflat la studii pe teritoriul
  României, are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile, copia contractului individual de muncă şi a permisului de şedere pe teritoriul României, orice modificare a acestuia, precum şi încetarea , după caz. ContractuI individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau determinată, dupa caz;
 • Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vărsta de 15 ani este interzisă;
 • Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

Au fost informaţi un număr de 37 de cetăţeni moldoveni, elevi la liceele: Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, Colegiul Naţional Gheorhe Asachi, Grupul Şcolar Economic Administrativ din Piatra Neamţ, Liceul de Artă Victor Brauner.

X. Acţiunea nr. 29 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor, cu privire la obligaţiile ce le revin conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În data de 18.04.2018, la sediul Inspectoratului de Muncă Neamţ, a avut loc şedinţă de informare şi conştientizare, la care 11 reprezentanţi ai  angajatorilor au fost informaţi cu privire la obligaţiile ce le revin conform Legii nr. 62/2011 a Dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

XI. În luna aprilie 2018, inspectorii de muncă au participat la 4 şedinţe a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă organizate de 4 angajatori cu peste 50 de lucrători, şedinţe în cadrul cărora a fost încurajată realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.


Admin
de Admin mai 16, 2018 13:45
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.

Facebook Pagelike Widget