264 de controale și sancțiuni de 14.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna noiembrie

Admin
de Admin decembrie 12, 2018 13:02

În perioada 01-30 noiembrie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr. 53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE:

În această perioadă, s-au efectuat 264 de controale, ocazie cu care s-au constatat 296 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 96 de sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în cuantum de 17.500 lei si 90 de avertismente.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ ( SSM)

6 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 104 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 84 de sancţiuni contravenţionale, in cuantum de 14.500 lei.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 8 evenimente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă (cădere la acelaşi nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu, cauze patologice ).

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ( RM)

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 160 de agenţi economici. Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale,   în cuantum de 3.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul Muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii noiembrie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor au fost dispuse 68 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din actul normativ menţionat, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA NOIEMBRIE:

 

 1. Şedinţa de lucru ITM. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 20.11.2018, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ   s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul inspectoratului. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • Actul adițional nr. 1/2018 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe anii 2018-2019, înregistrat la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social – Direcția Dialog Social sub nr. 1233 din data de 28.11.2017;
 • LEGEA nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

2. În perioada 19 – 28.11.2018, în cadrul Campaniei naţionale privind respectare de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 -Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, au fost verificaţi 88 de agenţi economici.

Cu prilejul verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele deficienţe:

Angajatorii nu respectă dispoziţiile privind organizarea timpului de muncă; nu au prezentat evidenţele privind timpul de muncă a conducătorilor auto; nu evidenţiază în foaia colectivă de prezenţă ora de începere şi de sfârşit al programului de lucru; nu respectă dispoziţiile legale referitoare la munca în zilele de sărbători legale; nu fac dovada acordării unui spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; nu respectă dispoziţiile legale referitoare la munca de noapte, respectiv nu fac dovada acordării sporului de 25% din salariul de bază pentru orele prestate în timpul nopţii.

De asemenea, angajatorii nu fac dovada informării salariaţilor, prin act adiţional încheiat la contractele individuale de muncă ale acestora, cu privire la data plăţii drepturilor salariale şi nu respectă prevederile legale referitoare la obligaţia de a completa dosarul personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării: contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/ certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

S-au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 3.000 lei si 2 angajatori au fost sancţionaţi contravenţional conform Legii nr. 108/1999, pentru neprezentarea documentelor solicitate de catre inspectorii de muncă.

3. Acţiunea nr. 17 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului( perioada trim. II-IV -2018)

Obiectivele campaniei au fost:

 • Identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primară a lemnului, în vederea verificăriii modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor;
 • Măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate;
 • Cresterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

În cadrul acestei campanii, au fost controlați 21 de angajatori, la care s-au constatat 28 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. 18 angajatori au fost sanctionati cu 24 de avertismente contravenționale si o amenda in cuantum de 3.500 lei.

  In actiunile de control au fost constatate, următoarele deficiente:

 • Lipsa buletinului de măsurători a instalaţiei de punere la pămant pentru echipamentele de muncă electrice utilizate;
 • Lipsa aparătorilor si dotarea conform cărţii tehnice la circulare de tivit si spintecat;
 • Lipsa acordării echipamentului individual de protecţia a muncii.

4. Acţiunea nr. 25 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi conştientizare a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, cu privire la condiţiile de angajare şi la drepturile pe care le au ca lucrători în România

 

În perioada 21-26.11.2018, reprezentanți ai ITM Neamț împreună cu reprezentanți ai Biroului Imigrări Neamț au efectuat vizite de informare la unități de învățământ din Piatra Neamț, la care studiază elevi cetățeni străini.

Au fost informati un numar de 48 de cetățeni din Republica Moldova, elevi la liceele: Carol I Bicaz, Colegiul Național Ștefan Cel Mare Târgu Neamț, Colegiul Tehnic Ion Creangă Roman și Colegiul Danubiana Roman.

În vederea înţelegerii şi aplicării corecte a Iegislaţiei incidente în materie, au fost reamintite principalele obligaţii legale pe care le are angajatorul sau angajatul străin posesor al unui drept de şedere temporară pentru studii în România:

 • Ordonanţa nr. 25/2014, prin prevederile art. 3, alin. (2), reglementează categoriile de străini pentru care nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, iar la aliniatul (3) al aceluiaşi articol, prevede limitativ pentru străinii titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii faptul că aceştia pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul Romaniei, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore/zi şi fără a fi necesară obţinerea avizului de muncă de la Inspectoratul General pentru imigrări;
 • Angajatorul care are încadrat în muncă un străin aflat la studii pe teritoriul
  României, are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile, copia contractului individual de muncă şi a permisului de şedere pe teritoriul României, orice modificare a acestuia, precum şi încetarea , după caz.
 • ContractuI individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau determinată, dupa caz;
 • Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vărsta de 15 ani este interzisă;
 • Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

5. Acţiunea naţională „AVE – Asta Vreau Eu!” Cine incepe de mic este mereu in siguranţă: succesul educatiei in domeniul SSM – program educational privind prevenirea   in  mediul  lucrativ si consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial

În perioada februarie – noiembrie 2018, în 10 judeţe printre care şi judeţul Neamţ, s-a desfăşurat  Acţiunea naţională „AVE – Asta Vreau Eu!” Cine începe de mic este mereu în siguranţă: succesul educaţiei în domeniul SSM – program  educaţional privind prevenirea în  mediul  lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial.

În judeţul Neamţ, la acest proiect au participat elevii de gimnaziu (clasle V-VIII) din cadrul Liceului “Mihail Sadoveanu” Borca şi Şcolii Gimnaziale “Ioan Luca” Farcaşa, alături de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi un agent economic, partener al proiectului.

Proiectul pilot, prin acţiunile sale, a promovat valorile Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, oferind elevilor din şcoala gimnazială un program educaţional destinat conştientizării elementelor de prevenire în mediul lucrativ cât şi programe de învăţare la locurile de muncă organizate la agentul economic.

De asemenea, la cele două unităţi şcolare s-au desfăşurat lecţii practice deschise cu următoarele teme:

utilizarea echipamentului individual de protecţie, lecţie prezentată de unitate de specialitate;

acordarea primului ajutor, lecţie prezentată de lucrătorii SERVICIULUI JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ NEAMŢ.

În urma vizitei la partenerul economic, elevii s-au familiarizat cu cerinţele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi au experimentat în mod direct meseriile şi profesiile din cadrul unităţii, pentru a face o alegere informată a drumului profesional pe care îl vor urma după absolvirea şcolii.

Începând de anul viitor proiectul AVE se va desfăşura la nivel naţional şi va dezvolta o reţea complexă de parteneriate, care vor lua diverse forme. Între şcoli şi companii, parteneriatele se vor manifesta prin vizite ale elevilor în cadrul companiilor, organizarea de workshop-uri şi discuţii anuale în cadrul instituţiilor şcolare între reprezentanţii companiilor şi elevi. Parteneriatele dintre inspectoratele teritoriale de muncă şi şcoli vor consta în organizarea de activităţi în cadrul instituţiilor şcolare, workshop-uri cu teme de Securitate şi Sănătate în Muncă, prezentarea unor clipuri video (despre prevenirea accidentelor la muncă).

Relaţia dintre şcoală şi elevi va fi îmbogăţită prin introducerea unor şedinţe care să permită o mai bună informare a părinţilor despre noile posibilităţi şi oportunităţi şi prezentarea la orele de dirigenţie a unor clipuri video sau prezentări cu meseriile de interes naţional. Toate aceste parteneriate se vor îmbogăţi prin discuţii anuale de planificare, foarte utile în implementarea unor noi proiecte în sprijinul comunităţii.

 6. Noutati legislative

Conform prevederilor Hotărarii de Guvern  nr. 937/07.12.2018 ( MOF nr. 1045/10.12.2018) pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:

(1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,  prevazut la art. 164,alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, se stabileşte in bani, fara a include  sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2080 lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore, pe lună,  reprezentând 12,43 lei/oră.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Conform dispoziţiilor art.260,alin.1 din Legea nr.53/2003, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară,se sanctioneaza  cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.


Admin
de Admin decembrie 12, 2018 13:02
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]