256 de controale și amenzi de 74.500 lei aplicate de inspectorii ITM în luna iulie

Admin
de Admin august 21, 2019 12:23

În perioada 1 iulie – 31 iulie 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din ”Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr. 319/2006, modificată şi completată şi Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

Cu ocazia Zilei Inspectiei Muncii -11 iulie- instituita prin Legea nr. 337/2018, privind statutul inspectorului de muncă, inspectorii de muncă au desfăşurat, la sediul ITM Neamţ, activităţi de informare atât in domeniul relaţiilor de muncă, cât şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la care au participat un numar de 23 de reprezentanti ai angajatorilor.

Cu acelasi prilej, inspectorul şef Ioan Popescu a fost invitat şi a participat la Bucureşti la conferinţa organizată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Inspecţia Muncii cu tema ,,Inspecţia Muncii – Două decenii de excelenţă”, I.T.M. Neamţ fiind distinsă cu menţiunea “Un partener de încredere pentru muncă decentă şi în siguranţă”.

 

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IULIE:

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 256 controale, ocazie cu care s-au constatat 244 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 124  sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 74.500 lei si 116 avertismente contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iulie, 10 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 125 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 109 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în cuantum de 11.500 lei şi 106 avertismente contravenţionale .

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

În luna iulie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 19 evenimente de muncă (cădere de la acelaşi nivel/de la mică înălţime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, intoxicaţie colectiva, accident de traseu şi circulaţie), toate aflate în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iulie, 7 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 131 de agenţi economici şi au aplicat în total 15 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 63.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată şi ale H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 3 angajatori, au fost depistate 3 cazuri de muncă nedeclarată,  pentru cele 3 persoane, angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 3 măsuri şi s-au  aplicat 3 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 60.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii iulie 2019, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost sancţionaţi 3 angajatori cu avertismente contravenţionale şi au fost dispuse 43 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, completării dosarului personal al fiecărui salariat cu cel puţin actele necesare angajării şi a respectării prevederilor legale referitoare la obligaţia de a elibera salariatului sau unui fost salariat, la cerere, în termenul legal de maxim 15 zile, o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, conform dispoziţiilor art.7, alin. 6 din actul normativ mai sus mentionat.

În perioada de referinţă angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră un număr de 14 contracte colective de muncă şi 2 acte adiţionale la acestea.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IULIE:

 

I. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 23.07.2019, ora 11:00, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • LEGEA nr. 132 din 11 iulie 2019 şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, acte normative care au modificat substanţial Legea nr. 52/2011;
 • LEGEA nr.127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor (modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018), potrivit căreia: în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună ;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.423 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013;
 • DECIZIA ICCJ nr. 19 din 20 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 573 din 12 iulie 2019, potrivit căreia: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi 254 alin. (3) şi(4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipularea clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional al acestuia, prin care este evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina şi în legătură cu munca sa, este interzisă şi este sancţionată cu nulitatea clauzei astfel negociate

II. În data de 29 iulie, un reprezentant al ITM Neamt a participat la reuniunea de lucru a Comisiei de Dialog Social a judetului Neamţ, care s-a desfasurat în sala “Mihail Sadoveanu” a Palatului Administrativ.

III. Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în cazurile în care activităţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase în procesele tehnologice.

La sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, a fost organizată o întâlnire de informare şi conştientizare a  agenţilor  economici care utilizează substanţele chimice periculoase în procesele tehnologice, la care au participat 13 reprezentanţi ai angajatorilor, un lucrător desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă şi 3 reprezentanţi ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie.

Cu acest prilej au fost prezentate informaţii referitoare la legislaţia aplicabilă în domeniu, fişele cu date de securitate precum şi obligaţiile utilizatorilor de substanţe chimice periculoase. În cadrul discuţiilor a fost încurajat realizarea unui dialog real între partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice, astfel încât lucrătorii să aibă posibilitatea de a solicita îmbunătăţiri privind securitatea şi sănătatea în muncă, de a oferi sugestii şi de a face propuneri, pentru crearea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.

IV. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

În perioada 1 iulie – 5 iulie 2019, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai mari de 37 grade C sau indicele de temperatură–umezeală (ITU) a depăşit pragul critic de 80 unităţi) inspectorii de muncă au verificat cu prilejul controalelor efectuate la agenţii economici şi respectarea prevederilor OUG nr. 99/2000 constatând un număr de 4 neconformităţi pentru care au fost aplicate un număr de 4 avertismente contravenţionale privind aplicarea OUG nr.99/2000.

 

CELE MAI IMPORTANTE MODIFICARI ALE LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂŢI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂŞURATE DE ZILIERI

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată şi completată în cursul anului 2019 prin OUG nr. 26 din 18 aprilie 2019, OUG nr. 56 din 3 iulie 2019 si Legea nr. 132 din 11 iulie 2019, iar cele mai importante modificări se referă la:

 • înfiinţarea până la data de 20 decembrie 2019 a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor;
 • obligaţia beneficiarului de a înfiinţa, completa şi transmite (la ITM), Registrul electronic de evidenţă a zilierilor;
 • obligaţia beneficiarului activităţii sezoniere de a plăti o cota forfetară ce reprezintă un procent de 10% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data plăţii, pentru fiecare lucrător, conform normei stabilite de venit/persoană;
 • obligaţia beneficiarului activităţii sezoniere de a calcula, plăti şi declara impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier;
 • obligaţia beneficiarului activităţii sezoniere de a plăti zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, o remuneraţie a cărui cuantum nu poate fi mai mic decât valoarea/ora a salariului minim brut pe ţară garantat în plată;
 • limitarea activităţii zilierilor pentru acelaşi beneficiar la o perioadă care nu poate fi mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în anumite domenii (agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi … ) în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
 • limitarea activităţii persoanelor în regim de zilier la cel mult 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul beneficiarilor, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în anumite domenii (agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum şi … ) în cazul acestora, pentru care perioada nu poate depăşi 180 de zile in decursul unui an calendaristic;
 • obligaţia beneficiarului de a nu utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţi de tip ziler.

 

Admin
de Admin august 21, 2019 12:23
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: [email protected]