190 de controale și amenzi de peste 400.000 lei aplicate de inspectorii ITM în luna august

Admin
de Admin septembrie 23, 2019 13:21

În perioada 1 – 31 august 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din „Programul de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2019”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST:

În această perioadă, s-au efectuat un număr de 190 de controale, ocazie cu care s-au constatat 200  de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 85 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 amenzi în cuantum de 407.300 lei și 70 de avertismente contravenţionale.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna august, 10 inspectori de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 73 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 58  de sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 27.000 lei şi 53 de avertismente contravenţionale.

Analiza situaţiei accidentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 16 evenimente de muncă (cădere de la acelaşi nivel/de la mică înălţime,utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accident de traseu şi circulaţie), toate aflate în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna august, 8 inspectori de muncă din cadrul compartimentului RM au controlat 117  agenţi economici şi au aplicat în total 27  de sancţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în cuantum de 380.300 lei şi 17  avertismente scrise, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată şi completată.

La un numar de 9 angajatori au fost depistate 20 de persoane care prestau activitate nedeclarată. Din cele 20 de persoane, 5 prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat, iar pentru celelalte 15 persoane nu erau întocmite forme legale de angajare. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind munca nedeclarată au fost aplicate 9 amenzi în cuantum de 380.000 lei. Au fost dispuse 9 măsuri.

A fost depistat un caz de încălcare a  prevederilor legale privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la angajator, fiind aplicată o amenda contravenţională conform Legii nr. 53/2003, republicata – art 260, alin 1, litera a, în valoare de 300 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017, au fost dispuse 27 de măsuri și nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

În perioada de referinţă angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră un număr de 15 contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA AUGUST:

I. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 20.08.2019, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ s-a întrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. La sedinţă au participat atât membrii desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale, cât şi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ. Participanţii au fost informaţi cu privire la apariţia unor acte normative care prezintă interes şi anume:

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI 495 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12018 0110 321   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12017    98182 331   0 46>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale  şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la <LLNK 12018   419 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018;
 • ORDINUL MINISTERULUI APELOR ŞI PĂDURILOR 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii,  secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,  poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
 • ORDINUL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 2.493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile;
 • ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI 12 din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
 • ORDONANŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI 13 din 12 august 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 • CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 716 din 10 iulie 2019 la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Învăţământ Superior, emitent MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea <LLNK 12003 0923 2J2 139 45> 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ,data intrarii in vigoare : 29 iulie 2019.

Se completează articolul 139 referitor la zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează si după alineatul (3) din <LLNK 12003     0923 2J1   0 45>Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4)  Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la alin. (1), precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.

În luna august 2019, inspectorii de muncă din cadrul ITM Neamţ au participat la 3 sedinţe  CSSM organizate la 3 agenţi economici.

În data de 27 august 2019, inspectorul şef adjunct relații de muncă a participat la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ  si la reuniunea Comisiei de Dialog Social organizate în sala “Calistrat Hogas” a Palatului Administrativ.

II. Campania „Informare Acasă! Siguranţă în lume!”

La iniţiativa Ministerului pentru Români de Pretutindeni (MRP), s-a organizat, în luna august, cea de-a doua etapă a Campaniei  „Informare Acasă! Siguranța în lume!”.

Obiectivul general al campaniei l-a constituit informarea si conştientizarea lucrătorilor migranţi români asupra drepturilor pe care le au in statele UE dar și a riscurilor derivate din rezidenţa în alte state, precum și valorificarea potenţialului reprezentat de diaspora pentru dezvoltarea si evoluţia României.

In cadrul reuniunii Comisiei de Dialog Social, în data de 27 august 2019,  inspectorul şef adjunct relații de muncă a prezentat un material referitor la tematica campaniei.

III. Acţiune naţională de informare şi control in domeniul securitaţii si sănătăţii in muncă, a Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, in instituţiile administraţiei publice

Acţiunea este dispusă de Inspecţia Muncii Bucureşti și se desfăşoară la nivel naţional în perioada august – octombrie 2019 şi urmăreşte verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile administraţiei publice (consiliul judeţean, consiliile locale, primării, alte autorităţi şi instituţii publice).

Obiectivele acţiunii sunt:

 • Creşterea nivelului de respectare a legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă de către autorităţi şi instituţii publice”, obiectiv cuprins în „Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018 – 2020”;
 • Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Stabilirea măsurilor ce se impun pentru: implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale; protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor; eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cu această ocazie, în data de 28.08.2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au organizat o întâlnire de informare cu reprezentanţi ai unităţilor din administraţia publică locală a judeţului Neamţ, respectiv Primăria Piatra Neamţ, Primăria Roman, Primăria Tîrgu Neamţ, Primăria Roznov și Primăria Bicaz.

La această şedintă au participat si lucrători cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi  de asemenea reprezentanţii salariaţilor din cadrul instituţiilor publice mai sus menţionate.

IV. Acţiune natională de control în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniul „activităţi de investigaţii şi protecţie”.Acţiunea  se desfăşoară în 3 etape, după cum urmează:

-26.08.2019 – 30.08 2019 – etapă de control;

-18.11.2019 -22.11.2019 -etapă de control pentru verificarea modului de remediere a deficienţelor constatate anterior;

-03.02.2020 – 07.02.2020 – etapă de control.

Obiectivele specifice ale acţiunii de control sunt următoarele:

 • eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice din societăţile comerciale care au ca obiect de activitate domeniul cod CAEN 80 – “Activităţi de investigaţii şi protecţie”;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale care au ca obiect de activitate in domeniul “Activităţi de investigaţii şi protecţie”;
 • informarea angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte controalele medicale şi importanţa lor.

Cu prilejul verificărilor efectuate in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă, s-au  constatat următoarele deficienţe:

 • angajatorii au instrucţiuni proprii SSM incomplete sau lipsesc instrucţiunile proprii SSM pentru toate activităţile;
 • nu a fost organizat comitetul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul angajatorilor;
 • instruirea in domeniul SSM nu este corespunzătoare;
 • nu se respectă prevederile legale privind efectuarea controlului medical periodic;
 • nu s-au desemnat prin decizie lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor.

Pentru neconformităţile constatate, 7 angajatori au fost sancționați contravenţional cu 10  avertismente.

V. Acţiunea nr. 6 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia.

Ca urmare a adresei Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, în perioada 08 – 18.08.2019, s-au efectuat acţiuni de control comune cu inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, acţiuni care au vizat in principal, identificarea si combaterea muncii nedeclarate.

Din punct de vedere al relaţiilor de muncă, în cadrul acestei acţiuni, au fost verificaţi un număr de 15  angajatori.

Pentru alte încălcări ale legislației muncii, a fost aplicat un avertisment contravenţional şi au fost dispuse 16 măsuri. Nu au fost depistate persoane care prestau muncă nedeclarată.

VI.Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

În luna august anul 2019, au fost verificate 4 societăţi și de 30 produse.

Nu s-au constatat neconformităţi și nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

VII. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

In perioada 12 – 14 august 2019, în zilele în care s-au înregistrat temperaturi extreme (mai mari de 37 grade C sau indicele de temperatură–umezeală (ITU) a depăşit pragul critic de 80 unități), inspectorii de muncă au efectuat 5 controale la agenţi economici, având un număr total de 105 salariaţi. Inspectorii de muncă au constatat că în unele întreprinderi verificate, au fost luate, în total, 10 măsuri de protecţie a salariaţilor împotriva expunerii la temperaturi extreme. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

VIII. ALTE ACŢIUNI

Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, şi vor menţine publicată o lista a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
 • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legala a acestora.

Instituţia noastră a publicat in data de 02.09.2019 ,pe site-ul www.itmneamt.ro, un comunicat de presă cu privire la această reglementare legislativă.

C. ALTE NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST

 • ORDINUL PREŞEDINTELUI AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI nr.1886 din 13.08.2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum și a modalităţii de transmitere a acestora către autorităţile și instituţiile publice;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI 634 din 27.08.2019 care prevede că pentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România.

Admin
de Admin septembrie 23, 2019 13:21
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget