157 de amenzi din 330 de controale aplicate de inspectorii ITM Neamţ

Admin
de Admin decembrie 13, 2017 15:31

In luna noiembrie, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003 modificata si completata.

In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 330 de controale, ocazie cu care s-au constatat 466  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate, aplicandu-se totodata 157 sanctiuni contraventionale.

 

 1. ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA NOIEMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie, au fost realizate 139 vizite de control si evaluare la unitati economice si s-au aplicat 142 de sanctiuni contraventionale.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna noiembrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate  4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

Control relatii de munca

In luna noiembrie, au fost controlati 191 de agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 15 sanctiuni contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011.

Au fost depistate 33 de persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a  – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 70 de masuri pentru remedierea neconformitatilor.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA NOIEMBRIE:
 2. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 21.11.2017, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

 • CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 964 din 10 octombrie 2017 pe anii 2017 – 2019, la nivelul grupului de unităţi format din Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,  publicat în: MO nr. 4 din 9 noiembrie 2017;

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015     0932 2H1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata în: MO nr. 885 din 10 noiembrie 2017;

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicata în: MO nr. 902 din 16 noiembrie 2017.

 

 1. Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de catre Comisia Europeana

In luna noiembrie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 31 de produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

 

III. Acţiunea nr. 14 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Actiunea de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conţinut de silice cristalină

Obiectivele principale ale acestei campanii au fost:

 • Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea lucrătorilor la silice cristalină;
 • Monitorizarea punerii in aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la silice cristalină – Directiva-cadru 89/391/CEE privind siguranţa şi sănătatea în muncă (SSM) şi Directiva 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă;
 • Centralizarea datelor în vederea analizei eficienţei controalelor şi elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directi-velor/regulamentelor europene

Perioada de desfasurare: aprilie – decembrie 2017.

Acţiunea de monitorizare s-a desfăşurat în toate judeţele la angajatori din domeniile de activitate 23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice:

Actiunile de control s-au realizat in urmatoarele etape:

 • in perioada iunie-iulie 2017, etapa I de controale propriu zise;
 • in luna octombrie 2017, verificarea realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control cu ocazia controalelor din etapa 1;
 • raportarea rezultatelor din etapa II.

Au fost controlaţi un număr de 6 angajatori, cu un numar de 34 lucratori de la locurile de munca controlate. S-au constatat un număr de 9  deficienţe pentru care  s-au dispus 9 măsuri de remediere.

Deficiente in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

 • Angajatorul nu a efectuat masuratori pentru a evalua nivelul expunerii la silice cristalina in relatie cu valorile limita de expunere;
 • Angajatorul nu a evaluat riscurile generate de silicea cristalina;
 • Angajatorul nu a luat măsuri pentru desemnarea si instruirea corespunzatoare a lucratorului responsabil pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare.

 

 1. Acţiunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplicării Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum sunt transpuse în legislaţia naţională

Obiectivele  Campaniei au fost:

 • Identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarata si luarea masurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
 • Controlul privind respectarea timpului de munca si de odihna;
 • Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii 53/2003, republicata, modificata si completata, ale HG nr. 500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale legilor speciale in domeniul transportului rutier privind timpul de munca si de odihna al conducatorilor auto;
 • Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca cat si al securitatii si sanatatii in munca;
 • Verificarea modului de utilizare si intretinere a echipamentelor de munca, destinate transportului rutier de marfa si persoane;
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de munca si de odihna;
 • Eliminarea tuturor neconformitatilor constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzatoare.

In  domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 70 de angajatori, la care desfasurau activitate un numar de  709 salariati. Cu ocazia controalelor au fost constatate 143 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 143 de masuri. S-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale  in cuantum de 12.000 lei pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
 • nerespectarea prevederilor privind repausul saptamanal;
 • nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la munca de noapte desfasurata de catre conducatorii auto;
 • nepunerea la dispozitia inspectorilor de munca, a datelor din tahografele digitale ale vehicolelor.

In  domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Au fost controlati un numar de 70 de angajatori, la care desfasurau activitate un numar de 709 salariati. S-au constatat un numar de 74 deficiente pentru care s-au dispus 74 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 57 de angajatori, carora li s-au aplicat 74 sanctiuni contraventionale din care 71 de avertismente si 3 amenzi in cuantum de 7000 lei.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Angajatorul nu deţine autorizaţia  de  funcţionare  din punct de vedere al  securităţii  si  sănătăţii  în  muncă pentru activităţile de transporturi rutiere de marfă şi/sau persoane;
 • Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii de SSM pentru transportul de marfă şi/sau persoane;
 • Angajatorul nu a asigurat echipamente individuale de protectie( EIP) pentru conducătorii auto (veste reflectorizante şi EIP pentru intervenţii accidentale);
 • Angajatorul nu a efectuat o supraveghere medicală adecvată, la angajare si periodic, pentru toţi conducătorii auto;
 • Angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente ( autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale şi stingătoare în termen de valabilitate).

 

 1. In luna noiembrie 2017, inspectorii de munca, au participat la 2 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 2 angajatori cu peste 50 de lucratori, sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.

VII. Participarea in perioada 05.11-11.11.2017, a inspectorului sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, delegat al Inspectiei Muncii, la Zagreb, pentru vizita de studii al sistemului de inspectie a muncii din Republica Croatia

Scopul vizitei, a fost acela de a cunoaste sistemul de inspectie  a muncii (organizare, functionare, metode de inspectie, activitati de constientizare, control intr-o intreprindere) si modul de cercetare a accidentelor de munca din Republica Croatia.

VIII. Noutati legislative

Conform prevederilor Hotararii de Guvern  nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, incepând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.

Conform dispozitiilor art.260,alin.1 din Legea nr.53/2003, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.


Admin
de Admin decembrie 13, 2017 15:31
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Facebook Pagelike Widget