107 sancţiuni contravenţionale aplicate de inspectorii ITM Neamţ în luna octombrie

Admin
de Admin noiembrie 15, 2017 13:12

In perioada 01.10.2017 – 31.10.2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca obiectiv principal realizarea actiunilor din „Programul de actiuni al Inspectiei Muncii pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999 republicata, a Legii nr.319/2006 modificata si completata si a Legii nr.53/2003 modificata si completata.

In aceasta perioada, 18 inspectori de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, au efectuat 296 de controale, ocazie cu care s-au constatat 309  deficiente in domeniul relatiilor de munca  si al  securitatii si sanatatii in munca si s-au dispus tot atatea masuri pentru remedierea deficientelor constatate, aplicandu-se totodata 107 sanctiuni contraventionale.

 ACTIVITATEA DESFASURATA IN LUNA OCTOMBRIE:

A1.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

In luna octombrie, au fost realizate 126 vizite de control si evaluare la unitati economice si s-au aplicat un numar de 96 sanctiuni contraventionale.

Analiza situatiei accidentelor de munca.

In luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt au fost inregistrate  4 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

 

A2.   ACTIVITATEA IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

 

Control relatii de munca

In luna octombrie, au fost controlati 170 agenti economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un numar de 11 sanctiuni contraventionale, pentru incalcari ale Legii nr. 53/2003 modificata si completata si H.G. nr.500/2011. De asemenea, la  6 angajatori au fost depistate 10  persoane care desfasurau munca nedeclarata.

Au fost depistate 38 de persoane pentru care angajatorii, au inregistrat contractele individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, cu incalcarea termenului prevazut de HG nr.500/2011 (art.4,alin.1,lit.a  – cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză) fiind dispuse 59 de masuri pentru remedierea neconformitatilor.

 EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC IN LUNA OCTOMBRIE

 1. Sedinta de lucru I.T.M. Neamt – Consiliul Consultativ Tripartit

In data de 24.10.2017, ora 1100, la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, s-a intrunit Consiliul Consultativ Tripartit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. La sedinta au participat membrii desemnati ai organizatiilor sindicale si patronale cat si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt. Participantii au fost informati cu privire la aparitia unor acte normative care prezinta interes si anume:

 • HOTĂRÂREA nr. 679 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea <LLNK 12015   123 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune publicata in M.O. nr.762/25.09.2017;

 • ORDIN nr. 2.541 din 28 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea <LLNK 12005   246 52AZ61   0 53>Ordinului ministrului finanţelor publice nr.246/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0112AZ<1   0 21>Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

 • ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual publicat in M.O. nr.795/06.10.2017.

2.  Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspectiei Muncii – Campanie nationala de supravegherea pietei produselor industriale in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de catre Comisia Europeana

In luna octombrie 2017, au fost verificate 4 societati. Au fost verificate 32 de produse. Nu s-au constatat neconformitati. Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale.

 

Acţiune de informare şi conştientizare privind reglementarile legale în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă

În  luna octombrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a programat o sesiune de informare şi conştientizare privind reglementarile legale în vigoare atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât si în domeniul sănătății si securității în muncă. Cu  ocazia actiunii de informare si constientizare  cu privire la prevederile legislatiei muncii, organizata in data de 12.10.2017, in sala Bibliopolis a Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor din Piatra Neamt, au participat   inspectorul sef adjunct Relatii de Munca, seful serviciului Control Sanatate si Securitate in Munca, inspectori de muncă  din cadrul compartimentului Contracte Colective de Munca si Monitorizare Relatii de Munca si inspectori de munca din cadrul serviciului Control Sanatate si Securitate in Munca.

La aceasta intalnire au fost prezenti aproximativ 100 de angajatori, reprezentati de manageri sau reprezentanti ai acestora precum si membri CECAR si lucratori cu atributii de securitate si sanatate in munca.

Cu acesta ocazie, au fost vizate următoarele aspecte:

 • principalele reglementari cu privire la L62/2011 – Legea Dialogului Social cu modificarile si completarile ulterioare;
 • principalele reglementari cu privire la OUG nr. 53/04.08.2017, pentru modificarea si completarea Legii. nr. 53/2003 Codul Muncii;
 • imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca si necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea / diminuarea accidentelor de muncă si promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional ;
 • probleme legate de alegerea reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM şi de responsabilizarea acestora.

 Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii –“Campania națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor”

Obiectivul prioritar al acestei campanii a fost cresterea gradului de constientizare  a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii cerintelor minime de securitate si sanatate in munca in activitatile de informare si instruire a lucratorilor.

Verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul campaniei.

Perioada de desfasurare: 15.04.2017-30.11.2017.

Grupul tinta a fost constituit din  intreprinderile mici, mijlocii si mari, cu capital de stat, privat si mixt de la nivelul judetului Neamt, care efectueaza activitati economice stabilte de Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost controlaţi un număr de 67 angajatori, cu un numar total de 2.240 salariati. S-au constatat un număr de 41  deficienţe pentru care s-au dispus 41 măsuri de remediere.

Au fost aplicate 42 avertismente contravenţionale .

 1. Acţiunea nr. 7 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor

Obiectivele  Campaniei au fost:

 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri si luarea masurilor care se impun pentru nerespectarea de catre acestia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Cresterea gradului de constientizare al beneficiarilor si a zilierilor care desfasoara activitati cu caracter ocazional in domeniile stabilite de Iegiuitor, in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, stipulate de Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/2011, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare a acesteia;
 • Identificarea beneficiarilor care utilizeaza munca copiilor si a tinerilor fara respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri in conditiile in care se impunea incheierea contractelor individuale de munca si luarea masurilor care se impun pentru respectarea de catre beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca;
 • Determinarea beneficiarilor de a respecta obligatia de a infiinta, completa registrul de evidenta a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia societatea isi are sediul, in termenul legal

 

In  domeniul relatiilor de munca:

Au fost verificati un numar de 34 beneficiari, la care desfasurau activitate un numar de 135 de zilieri. Cu ocazia controalelor au fost constatate 15 deficiente in domeniul relatiilor de munca si au fost dispuse 15 masuri. S-a aplicat 1 sanctiune contraventionala  in cuantum de 300 lei pentru incalcarea altor prevederi legale in domeniul relatiilor de munca.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • Beneficiarul nu a înaintat lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă;

In  domeniul securitatii si sanatatii in munca:

Au fost controlati un numar de 34 beneficiari, la care desfasurau activitate un numar de 135 de zilieri. S-au constatat un numar de 8 deficiente pentru care   s-au dispus 8 masuri de remediere. Au fost sanctionati un numar de 8 beneficiari, carora li s-au aplicat 8 sanctiuni contraventionale, respectiv avertismente.

In actiunile de control au fost constatate, urmatoarele deficiente:

 • nedotarea zilierilor cu echipament individual de protectie;
 • neutilizarea echipamentului individual de protectie de catre zilieri, respectiv, utilizarea unor echipamente de munca neconforme care prezentau riscuri de accidentare.

 Saptamana Europeana cu tema „Locuri de munca sanatoase pentru toate varstele!”

Aceasta campanie are la baza constatarile proiectului-pilot al Parlamentului European -„ Munca in conditii mai bune de securitate  si sanatate la orice varsta”, coordonat de Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca si vizeaza , in principal, furnizarea de informatii si promovarea utilizarii unor instrumente simple si practice pentru angajatori si lucratori in vederea identificarii si gestionarii problemelor generate de imbatrinirea fortei de munca, fara a se axa exclusiv pe o categorie de varsta, ci avand in vedere lucratorii de toate varstele.

In cadrul acestei sesiuni, in perioada 25-27.10.2017, la Gura Humorului a fost organizat un simpozion la care au participat  inspectori de muncă, şefi ai serviciilor interne şi externe de prevenire şi protecţie din judeţele: Bacau, Botosani, Tulcea, Buzau, Covasna, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Vrancea, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor.

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt, respectiv inspectorul sef, inspectorul sef adjunct  in domeniul relatiilor de munca, seful serviciului control securitate si sanatate in munca  au prezentat 2 lucrari stiintifice in cadrul acestui simpozion cu urmatoarele titluri:

 1. Câteva consideraţii referitor la răspunderea juridică civilă a angajatorului în cazul încălcării normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă şi a producerii accidentelor de muncă ;
 2. Postura ortostatica un pericol pentru securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor.

 

In luna octombrie 2017, inspectorii  de munca, au participat la 9 sedinte ale comitetelor de securitate si sanatate in munca, organizate de 9 angajatori cu peste 50 de lucratori, sedinte in cadrul carora – dialogul real intre partenerii sociali: patronat, sindicat/reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice si reprezentantii institutiilor statului – a avut ca obiect imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, respectiv propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.


Admin
de Admin noiembrie 15, 2017 13:12
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns

Vrei să faci parte din echipa noastră? Oferim salariu motivant!

TeleM Neamţ face angajări pentru posturile de reporter – redactor şi agent marketing.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de email: telemneamt@gmail.com.

Facebook Pagelike Widget