Amenzi de peste 290.000 de lei aplicate de inspectorii ITM în luna iunie

Admin
de Admin iulie 14, 2021 15:41

Amenzi de peste 290.000 de lei aplicate de inspectorii ITM în luna iunie

În perioada 01-30.06.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IUNIE

În luna iunie 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 246 acţiuni de control, din care 128 în domeniul relaţiilor de muncă şi 118 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost constatate un număr de 189 neconformităţi şi au fost dispuse 192 măsuri pentru remedierea acestora.

Un număr de 104 angajatori au fost sancţionaţi cu 156 de sancţiuni contravenţionale, din care 138 avertismente contravenţionale şi 18 amenzi în cuantum  de 291.100 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iunie 2021, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului SSM au realizat 118 vizite de control şi evaluare la angajatori, au constatat un număr de 116 abateri de la prevederile legale şi au dispus 119 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 77 angajatori au fost sancţionaţi cu 116 sancţiuni contravenţionale, din care 111  avertismente contravenţionale şi 5 amenzi în cuantum de 20.500 lei.

În luna iunie 2021, inspectorii de muncă din cadrul ITM Neamţ au participat  la 3 şedinţe ale comitetelor de securitate şi sănătate în muncă constituite la nivelul angajatorilor.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 19 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, cădere de la acelaşi nivel şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iunie, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului RM au efectuat un număr de 128 controale, au dispus 73 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 40 de sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în cuantum de 270.600 lei şi 27 avertismente contravenţionale.

La 9 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 14 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 11 persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă , o  persoană nu avea contractul individual de muncă transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi 2 persoane prestau muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt construcţii şi fabricarea mobilei.

În perioada de referinţă, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 4 contracte colective de muncă şi 3 acte  adiţionale la contractele  colective de muncă.

 

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA IUNIE:

I. Acţiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În perioada de raportare a fost menţinută starea de alertă şi a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, în vederea  asigurării în continuare a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-COV-2 şi asigurării unui mediu de muncă sigur pentru sănătatea lucrătorilor. În acest sens, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, asemenea celorlalte inspectorate din ţară, a efectuat controale, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul relaţiilor de muncă. Obiectivul principal al controalelor efectuate, a constat în verificarea respectării prevederilor art.5 din legea mai sus menţionată, respectiv:

– măsura stabilită la art.5 alin.1 (măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns), lit.e, cu privire la adaptarea programului de lucru sau permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă socială;

– măsura stabilită la art.5 alin.3 (măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc), lit.f, cu privire la limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici.

În luna iunie 2021, inspectorii de muncă au verificat 2 centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor  vârstnice. A fost dispusă o măsură şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

În luna iunie 2021, inspectorii de muncă au verificat un număr de 112 agenţi economici, cu un număr total de 654 salariaţi. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sanctionaţi contravenţional un număr de 8 angajatori cu 8 avertismente contravenţionale şi au fost dispuse 8 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

II.Acţiunea nr. 3 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană

În luna iunie au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 24 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor

Campania naţională se desfăşoară în perioada 15.02.2021 – 06.12.2021 şi este structurată în  patru etape. Conform metodologiei, în cadrul etapei de control, în perioada           aprilie-iunie 2021, au fost verificaţi 66 de angajatori. A fost verificat modul de implementare a măsurilor dispuse pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în funcţie de termenele dispuse cu ocazia controalelor. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost dispuse un număr de 54 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au fost sancţionaţi 41 de angajatori  cu  54 sancţiuni contravenţionale (3 amenzi în  cuantum  de 11.000 lei şi 51 de avertismente contravenţionale).

IV. Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor

În perioada 09–16.06.2021, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor;
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format  electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă.

Au fost verificaţi 55 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 70 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 224.300 lei .

La 7 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 12 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care  10 persoane prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă şi 2 persoane care prestau muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial.

V. Acţiunea nr. 11 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie de verificare a respectării prevederilor legale de securitate si sănătate in muncă la locurile de muncă încadrate in condiţii speciale

În perioada 21.06-30.06.2021, s-a derulat Campania de verificare a respectării prevederilor legale de securitate si sănătate în muncă la locurile de muncă încadrate in condiţii speciale. Acţiunile de control au avut ca obiective controlul modului de respectare de către angajatori a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la locurile de muncă care deţin aviz de încadrare în condiţii speciale şi verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în controalele anterioare. Au fost verificaţi un număr de 2 angajatori cu un număr total de 344 lucrători.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost sancţionat un angajator cu 2 avertismente contravenţionale şi au fost dispuse 2 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate, o măsură cu caracter tehnic şi o măsură cu caracter organizatoric.

VI. Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători)

Acţiunea are ca obiectiv monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale  în microîntreprinderi, precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate. Acţiunea de monitorizare se desfăşoară la nivel naţional, pe parcursul anului 2021.În cadrul acestei acţiuni, în luna iunie au fost verificaţi 4 angajatori.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost aplicate un număr de 7 avertismente contravenţionale şi au fost dispuse un număr 7 măsuri de remediere a neconformităţilor.

VII. Verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

În zilele de 25 şi 26 iunie 2021, zile în care conform datelor furnizate de INMH în judeţul Neamţ, ITU a atins punctual valoarea de 80 unităţi, inspectorii de muncă au realizat un număr de 5 controale la agenţi economici la care lucrau un număr de 495 salariaţi.

Urmare acţiunilor de control s-a constatat o neconformitate privind aplicarea OUG 99/2000 şi un angajator a fost sancţionat cu avertisment contravenţional.

VIII. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 18 iunie 2021, din motive de siguranţă medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat de la distanţă, actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

IX.Participarea activă în comisiile de dialog social

În data de 22 iunie 2021, inspectorul şef adjunct relaţii de muncă al ITM Neamţ a participat în calitate de înlocuitor al inspectorului şef, la şedinţa Colegiului Prefectural al judeţului Neamţ pentru luna iunie 2021, care s-a desfăşurat în sala Calistrat Hogaş a Palatului Administrativ.

 

C. NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA IUNIE

 • Hotărârea Guvernului 615 din 3 iunie 2021 pentru completarea <LLNK 12021 0BO2 [email protected]   0 12>anexei nr. 3 la <LLNK 12021   531 22 311   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Legea nr. 155 din 4 iunie 2021 privind aprobarea <LLNK 12021 4180 301   0 45>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12019    57182 391   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 3 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12020 132182 341   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea <LLNK 12019 63180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea <LLNK 12019    57182 3:2  61 67> 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Hotărârea Guvernului 636 din 9 iunie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Ordinul finanţelor 629 din 4 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12020 3216 50AZ01   0 47>Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
 • Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr.107/851/2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12020 0BO21451   0  6>anexei la <LLNK 12020  3245 521411   0 77>Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr.3.245/1.805/2020 privind <LLNK 12020     0BO21451   0  8>măsurile pentru prevenirea contaminării  cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor  în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 487 din 31 mai 2021 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite până la data de 1 septembrie 2023;
 • Hotărârea Guvernului 654 din 16 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017 0110 321   0 21>Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin <LLNK 12017   337 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 337/2017;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 53 din 16 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12006 200 12 2;1   0 18>Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • Legea nr. 166 din 22 iunie 2021 privind modificarea şi completarea <LLNK 12020 43182 331   0 56> 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;
 • Legea nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea <LLNK 12020 163180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea <LLNK 12010   263 12 2l1   0 31> 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii;
 • Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 540 din 18 iunie 2021;
 • Hotărârea Guvernului 670 din 24 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12006 0112 3y1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12006   200 12 2<1   0 18>Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin <LLNK 12006  1850 22 351   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006;
 • <LLNK 242 35>Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 102 din 10 iunie 2021 privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 677 din 24 iunie 2021 privind modificarea <LLNK 12020 719 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza <LLNK 12020   132182 351   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 678 din 24 iunie 2021 pentru modificarea <LLNK 12021 636 20 301   0 14>anexelor nr. 2 şi <LLNK 12021   636 20 301   0 38>3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 660 din 16 iunie 2021 pentru desfiinţarea activităţii “Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecţia Muncii şi pentru modificarea <LLNK 12017 488 22 311   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea <LLNK 12017     0122 361   0 14>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii;
 • Legea nr.173 din 28 iunie 2021 privind aprobarea <LLNK 12020 221180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12007    37132 371   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 • Legea 180 din 28 iunie 2021 privind aprobarea <LLNK 12020 49180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   158182 3H1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială;
 • Hotărârea Guvernului nr. 668 din 16 iunie 2021 pentru completarea <LLNK 12000 0110 371   0 21>Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 11999   210 12 201   0 39>Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin <LLNK 12000   244 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 244/2000.

Admin
de Admin iulie 14, 2021 15:41
Scrie un comentariu

Niciun comentariu

Niciun comentariu încă!

Nu există niciun comentariu la acest articol, insă poți fi primul care comentează.

Scrie un comentariu
Vezi comentariile

Scrie un comentariu

Lasă un răspuns